ကျောင်းဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဝင်ခွင့်လျောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ (၂၀၂၃-၂၀၂၄)ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသူများ ကျောင်းအပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ကြေညာခြင်း။ ‌ကျောင်းအပ်နှံရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

read more