စာပေဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဆရာ၊ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်နွဲ့ ယဉ်မင်းကထိကB.Sc(Maths)
ဦးနေ၀င်းကထိကB.A (Eng), MESP
ဒေါ်နန်းစုစုလှိုင်ကထိကB.Sc(Physics)
ဒေါ်စိုးသီရိထွေးကထိကB.A (Eng)DESP
ဒေါ်လွင်လွင်မိုးကထိကM.Sc (Maths;)
ဒေါ်အိမွန်ဖြိုးလ/ထ ကထိကB.A(Eng)
ဒေါ်မြင့်မြတ်စိုးနည်းပြB.Sc(Chem) Hons
ဒေါ်လဲ့လဲ့၀င်းနည်းပြM.Sc(Physics)